Vård och omsorg

Omsorg och omtanke om alla äldre och de med funktionsvariationer

I Moderaternas Sollentuna bedrivs en hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, för välbefinnande och ökad självständighet i omsorgen.

Den kommunala äldreomsorgen innefattar bland annat hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, dagverksamheter och äldreboenden. Här vill vi moderater att Sollentuna ska tillhöra de bästa i landet. Vi vill att Sollentuna ska vara i framkant gällande en sammanhållen vård- och omsorgskedja för våra invånare genom att tidigt genomföra grunderna för en nära vård dvs vård i hemmet.
Det ska vara lätt att få nära vård
Vi vill ha tillgång till en värdig och trygg äldreomsorg
Att förstå varje enskild persons behov.
Omsorgstagarens villkor ska gälla när denne anlitar hemtjänsten.
Omsorgstagaren ska känna sig hemma dit den flyttat
Aktiviteter för gemenskap och rekreation ska finnas
Att det ska finnas en valfrihet för omsorgstageran att välja utförare i olika ägarförhållande står vi moderater bakom.
Vi moderater vill att återkopplingen om kundnöjdhet sker kontinuerligt till kommunen och hemtjänstföretaget för att säkerställa att de tjänster som erbjuds håller den utlovade kvaliteten.
Ett ökat individanpassat stöd i vardagen för personer med LSS-behov. I Sollentuna ska det finnas goda möjligheter för en fritid som innefattar individens intressen.
Vi vill utveckla arbetet med att rekrytera nya hushåll som fler jour- och familjehem. Barnets bästa måste alltid vara i centrum och därför ser vi vikten av att stärka skyddet för de barn i Sollentuna som lever i utsatthet.

Veronica Liedberg

Veronica Liedberg

1:e vice ordförande, Vård och omsorgsnämnden

Moderaterna i Sollentuna vill:

  • De som bor i Sollentuna skall känna sig trygga och bli sedda. Vi moderater vill att varje person får den vård och omsorg som den behöver. Vi måste vara bra på att se olika kombinationer av funktionsvariationer och ge en god omsorg utefter den enskildes behov. Därför är det viktigt för oss att det finns utförare som specialiserar sig på olika behov. Vi får inte låsa fast oss vid vem som utför arbetet utan hur arbetet utförs. Det är alltid kvalitén som avgör om den som får hjälpen får ett så bra leverne som det är möjligt.
  • Omsorgstagaren ska genom sin första kontakt med kommunen ska få hjälp och stöd med hela sin situation. Kravet på kommunen är en sammanhållen helhetssyn.
  • Vi har redan idag delar i ett skyddsnät beträffande ålder och rättighet till vård vid 75 och 80 år. Primärvården fångar ofta upp tidiga tecken på ett begynnande vård- och omsorgsbehov. Detta behöver stärkas och vi behöver hålla ihop helheten – det fungerar inte fullt ut idag. Vi vill knyta regionens och kommunens omsorg närmare varandra för att öka säkerheten gällande stöd, insatser och kvaliteten för individen
  • Bredden i behoven gällande funktionsvariationer ska synliggöras inom omsorgen och stöd ska finnas tillgängligt. Det ger möjligheter till ett förebyggande arbete.