Integration

Vägen till god integration är arbete

I Moderaternas Sollentuna ska vi ha en god integration som skapar delaktighet och motverkar utanförskap

Den som flyttar in i kommunen ska lättare komma in i samhället och kunna försörja sig själv genom att få möjlighet att snabbt lära sig svenska språket, förhållningssätt samt förstå den svenska kulturen.

 • Fokus på språket redan från barnavårdscentralen för att integrera barn tidigt i samhället.
 • Försörjningsstöd måste ha motkrav
 • Kvinnor måste lyftas upp
 • Etableringslyftet hjälper nyanlända att hitta ett arbete
 • Man ska kunna försörja sig själv och ha eget boende. Låg skatt ger hög frihet
 • Bostäder är viktigt – eget ägande är stort.
 • Sollentuna är inte en kravlös gemenskap,
 • Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara villkorade
 • Sollentuna ska satsa mer på integration i öppna förskolan och föräldrautbildning, som integrationsprogram, i samarbete med familjecentralerna.

Vi Sollentunabor har anledning att vara stolta över integrationsarbetet. Av de asylinvandrare som kom till Sollentuna åren efter 2015 har flera gått vidare till arbete eller studier. Ändå återstår arbete att göra. Initialt erbjöd vi bostad i 4 år, numera 2 år. En utmaning och komplexitet är att de flesta invandrare som kommit de senaste åren kommer från länder med väldigt annorlunda kulturer och ofta svag utbildning från sina hemländer. Detta skapar en extra dimension och utmaning för en lyckad integration.

Moderata värderingar utgår från en obändig tro på individens förmåga att, givet rätt förutsättningar, skapa den framtid och det liv den väljer. Utanförskap och utsatthet föder utanförskap och utsatthet. 

Vi vill att individen har kommit in och blivit en del av det svenska samhället när man uppfyller nedanstående definition: “Att man kan utveckla sig som individ, äga sina val, kunna, förstå och vilja delta i samhället samt vara självförsörjande. Detta förutsatt att inga naturliga hinder föreligger”

Vi har identifierat fyra fokusområden utifrån den information vi har samt de diskussioner vi har haft i integrationsgruppen. 

 • Tryggheten och bostäder
 • Arbetsmarknad
 • Kvinnors deltagande i samhället
 • Förskola och skola, risk för kriminalitet

Vi har hämtat inspiration från bland annat Moderaternas program “Hundra förslag för en ny integrationspolitik”, och från Moderatkvinnornas jämställdhetsinitiativ. Många förslag riktar sig förstås inte till kommunerna, men några går att genomföra lokalt även utan riksdagsbeslut.

Latifeh Amiri

Latifeh Amiri

Kommunfullmäktige, ledamot

Förslag på åtgärder:

 • Utveckla samarbetet med lokala företag för att möta deras lokala behov av arbetskraft specifikt för enkla jobb. Uppmuntra karriärvägar via enkla jobb som en språngbräda till nya jobb. Göra detta utan att gå via formella utbildningar.
 • Koppla försörjningsstöd till motprestation för medborgare som är friska. Detta via praktik, SFI samt kommunala jobb som inte konkurrerar med näringslivet. Enligt svensk lag är det inte möjligt att tvinga personer. Detta förslag ligger på nationell nivå men vi anser att detta är bra för det visar på allas värde och arbetslinjen. Trots detta vill vi försöka sätta förväntningar att individen skall bidra efter sin bästa förmåga. Detta vill vi införa i Sollentuna under nästa mandatperiod.
 • Vi ska verka för fler sommarjobb för ungdomar som gått ut grundskolan.
 • Sollentuna ska satsa mer på integration i öppna förskolan och föräldrautbildning, som integrationsprogram, i samarbete med familjecentralerna.
 • Modersmålsundervisning bör erbjudas utanför skoltimmarna och ideella initiativ ska uppmuntras.
 • Civilsamhället i västra Tureberg bör få stöd och om möjligt utökas för att bryta negativa mönster såsom hemmasittare från skola eller jobb och i stället blir motiverade till arbete och studier.
 • En övergripande slutsats som vi gör är att lära sig det svenska språket, både tala, läsa och skriva är grundläggande för att integreras i det svenska samhället enligt den definition som vi vill skall gälla för oss Moderater i Sollentuna.