Våra politiker

Den politiska ledningen 2022-2026

Sollentunakommunfullmäktige har 61 ledamöter. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Sollentuna av Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna som tillsammans har majoritet med 32 mandat i fullmäktige.

 • Moderaterna (M), 19 mandat
 • Liberalerna (L), 5 mandat
 • Centerpartiet (C), 5 mandat
 • Kristdemokraterna (KD), 3 mandat

Många Moderat-medlemmar har uppdrag som ledamöter eller ersättare

Drygt 50 medlemmar i Sollentunamoderaterna har uppdrag som ordförande, ledamöter eller ersättare i fullmäktige samt i alla nämnder, utskott och kommunala bolag. Sollentuna Kommun uppdaterar fortlöpande en översiktlig och sökbar förteckning över vilka som sitter i nämnder, bolag och kommunstyrelsens utskott samt vilka partier de representerar.

Utöver det politiska arbetet besöker vi verksamheter, företag och träffar medborgare i olika sammanhang. Målet är att hela tiden lyssna på medborgarna och vara förankrade i vad som händer i Sollentuna, för att fortlöpande kunna utveckla vår politik.

Är du intresserad av att engagera dig politiskt?
– Välkommen att höra av dig!
– Här finns mer info om oss och våra kontaktuppgifter. (Vår politik)

Du kan också stötta moderaterna iSollentuna genom att bli stödmedlem (bli medlem)

Så är Sollentuna organiserat

Kommunfullmäktige är det hösta beslutande organet i Sollentuna där ledamöterna väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar om hur de olika verksamhetsområdena ska delas upp. Efter valet 2022 har Sollentuna följande styrelser, nämnder och bolag:

 • Kommunstyrelsen
 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och klimatnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Det finns även två utskott under Kommunstyrelsen:

 • Kommunstyrelsens Arbetsutskottet
 • Mark- och exploateringsutskottet

Kommunen har även att antal bolag. Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolaget i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Dotterbolag i koncernen är:

 • Sollentunahem AB
 • Sollentuna Kommunfastigheter AB
 • Sollentunafastigheter 2 AB
 • AB SOLOM
 • Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM)