Vår politik

Ett moderat ledarskap för Sollentuna

Moderaterna bygger Sollentuna starkt och tryggt

Vår politik i korthet

Sollentuna ska vara en trygg stad för alla Sollentunabor och en av de bästa kommunerna i landet att bo och leva i. Det ska vara hög kvalitet på den kommunala servicen och vi ska ha den bästa skolan från förskolan ända upp till gymnasieskolan. Det ska finnas attraktiva boenden, arbetsplatser och bra kommersiell service i hela vår avlånga kommun och dessutom goda möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation. Vi ska värna om våra äldre och arbeta med förebyggande insatser för att skapa god livskvalitet för alla i vår kommun.

Sollentuna ska fortsätta att växa

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas och växer med många nya invånare varje år. Den största tillväxten sker i Södra Häggvik, Tureberg samt Edsberg och Väsjön.

I Sollentuna ska alla ha nära till både storstadens möjligheter och naturens lugn. Det ska vara enkelt att nå det som både Sollentuna och övriga Stockholmsregionen har att erbjuda.

Nya jobb ska skapas

Vi ska lägga förutsättningar för att nya jobb skapas till år 2040. Med en politik för tillväxt och nya jobb ska kommunalskatten hållas låg och på sikt sänkas.

Alla ska vara trygga

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska med tidiga insatser skapa ökad trygghet. Oavsett ålder ska alla känna sig trygga i såväl offentliga miljöer som i sina hem. Samarbetet och arbetsmetoderna ska utvecklas ytterligare mellan skolan, socialtjänsten, kultur- och fritids-förvaltningen och polisen. Mer resurser ska läggas på att förebygga hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Utbildning är den bästa framtids-investeringen

Sollentuna ska ha en skola i världsklass med hög kunskap. Det ska vara ordning och reda och tidiga insatser ska ges till dem som behöver mer hjälp. Samverkan ska stärkas mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet, gymnasie- och vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för självförsörjning och framgångsrik integration. 

Omsorg och omtanke om alla

Alla i Sollentuna ska bemötas med värdighet och respekt och ges förutsättningar att leva ett bra liv.  Omsorgen för äldre och personer med funktionshinder ska utgå ifrån individuella behov och önskemål och det förebyggande arbetet är viktigt. 

Grön omställning genom innovation och ny teknik

Sollentunas gröna omställning ska ledas med elektrifiering, digitalisering och nya tekniska lösningar, inte med straffskatter eller förbud. Tillgång till gröna ytor ska finnas med i stadsplaneringen. Arbetet för giftfria miljöer och främjandet av en hållbar lokal livsmedelsproduktion ska stärkas vid upphandlingar. 

Kultur, aktiviteter och socialt umgänge

Sollentuna ska ha ett brett utbud av kulturella aktiviteter och möjligheter till kreativt skapande. Ett rikt föreningsliv och goda möjligheter till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser ger positiva hälsoeffekter i alla åldrar.

Integration är avgörande

Genom god integration ska vi skapa delaktighet och motverka utanförskap. Kunskaper i svenska är en nyckel till framgång. En aktiveringsplikt ska införas som innebär att varje nyanländ har en individuell etableringsplan med krav på språkutbildning och jobbfrämjande aktiviteter på heltid.

Saknar du något mål ?

Är något du saknar, eller vill lyfta fram, så är det bara att ta kontakt med oss. Passa på att bli medlem, då kan du vara med och utveckla vår politik!