Jobb och företagande

En stark ekonomi i ett företagarvänligt Sollentuna

I Moderaternas Sollentuna skapar livskraftiga företag tillväxt, som finansierar skola, vård, omsorg och övrig samhällsservice

En förutsättning för jobb är att vi har företag i kommunen, företag som tror på framtiden och vågar anställa. 

Vår ambition är att öka antalet företag i Sollentuna och att de företag vi har är nöjda med hur kommunen hanterar företagsfrågor. 

Att kunna försörja sig själv utan att vara beroende av bidrag är en förutsättning för individens frihet.

Politikens uppgift är att stödja och hjälpa människor till egen försörjning genom utbildning och vidareutbildning.  Politiken ska också ställa krav på människor att anstränga sig för att bli självförsörjande. Det är att bry sig om den enskilde människan men också att värna våra gemensamma skattepengar. Det är viktigt att många går från bidrag till att bidra.

Företagande

Företag och företagande är grunden till vår välfärd. Företag som utvecklas och anställer är viktiga för kommunens utveckling. Lokala företag är en av förutsättning för en välfungerande integration genom att kunna erbjuda arbetstillfällen. Lokala företag ger också en möjlighet för föreningslivet att få sponsring. Företagare ska behandlas som hjältar och Sollentuna ska som kommun underlätta för företag att etablera sig och utvecklas i kommunen. Alla i kommunen som möter företagare ska förutsätta att företagare vill göra rätt och kommunens tjänstemän ska underlätta för och stödja företagare.

Vår målsättning är att Sollentuna till 2026 ska tillhöra de fem mest företagsvänliga kommunerna i Sverige.

Arbetslinjen

Ett eget jobb och egen försörjning innebär trygghet och frihet för våra invånare.

Idag har vi drygt 1200 personer i Sollentuna som är beroende av försörjningsstöd, vårt mål är att minska det antalet och få fler personer som är självförsörjande och därmed ha större frihet.

Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering, IFAU, har gjort studie på varför det skiljer sig mellan kommuner när det gäller antal/andel hushåll med försörjningsstöd. Enligt deras analys förklaras 50 % av skillnaderna av demografiska faktorer och 50 % av politik och arbetssätt.

Vår ambition är att höja kvaliteten på vårt arbetspolitiska arbete så att fler klarar sig utan bidrag och fler jobbar och betalar skatt

Britt-Inger Kajnäs

Britt-Inger Kajnäs

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, Ordförande

Moderaterna i Sollentuna vill:

  • Sollentuna kommun ska vara en trygg kommun att bedriva företag i och vår målsättning är att inget område i kommunen ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.
  • Det är viktigt att ta hänsyn till företagande och vi ska verka för kommersiella lokaler när nya fastigheter byggs. Det skapar ett levande samhälle där både boende och företag kan känna sig trygga.
  • Det sätts fokus på att företagare bidrar till kommunens utveckling och primärt vill göra rätt. Bra kommunikationer är viktigt för företags vilja att etablera sig och utvecklas i Sollentuna. Vi vill arbeta för bättre kommunikationer inom och till och från Sollentuna det handlar bland annat om
    Möjligheterna till pendelparkering både för bil och cykel förbättras.
  • Det ska vara enklare få tillstånd samt generösa regler när det gäller uteserveringar.
  • Det goda samarbetet mellan skola och företagande utvecklas.
  • Det tas fram en handlingsplan för hur det ska bli enklare för små och medelstora företag att delta i kommunens upphandlingar.
  • En jämförelse med andra kommuner görs för att säkerställa att handläggningstider, avgifter och servicen till företag är konkurrenskraftiga.
  • Vi ska se över bygglovs- och planavgifter så att den som vill investera i kommunen inte betalar mer än vad handläggningen faktiskt kostar