Trygghet

för alla i Sollentuna

I Moderaternas Sollentuna ska alla känna sig trygga, såväl hemma som i skolan, i omsorgen, på fritiden och ute på gator och torg. 

För att alla ska känna sig trygga i Sollentuna, ser Moderaterna det viktiga i att trygghetsarbetet ska genomsyra alla delar av kommunen och att det blir fler, och tydligare kontaktytor mellan Sollentunaborna och de som arbetar med trygghetsarbetet. För att komma till rätta med stadsmiljöer som upplevs som otrygga måste stadsplaneringen lägga ännu mer fokus på trygghetsperspektivet.
Ett fördjupat samarbete mellan socialtjänsten och polisen är av stor vikt för att få barn och ungdomar som har hamnat i problematiska umgängeskretsar på rätt köl. Socialsekreterare och ”socialfältare” är en av nycklarna till att knäcka gängens möjlighet att rekrytera nya, unga, personer till kriminalitet. För att minska risken att unga hamnar i problematiska umgängeskretsar måste ”socialfältarna” också bli fler.
Moderaterna anser att ”socialfältare” alltid ska finnas på plats vid större evenemang för Sollentunas barn och unga personer. Under de längre skolloven bör Sollentuna ha fler aktiviteter för barn och unga. Att prova nya, kreativa, aktiviteter gör att unga kan hitta nya intressen och möta personer i samma ålder som delar dessa. På så sätt kan barn och unga från olika delar av Sollentuna mötas och utbyta erfarenheter.
Genom att ha lovengagemang- och aktiviteter med ”socialfältare” på plats kan vi fånga upp barn och unga personer som av olika anledningar inte mår bra eller riskerar att hamna utanför samhället.
Att motverka hedersförtryck är en av de största och viktigaste utmaningar vi står inför. Det är svårt att hitta offren då ofta hela familjer upprätthåller de strukturer som gör hedersförtryck möjligt. Detta gör att vi måste vara särskilt uppmärksamma på den här typen av förtryck och där är ”socialfältare” och socialsekreterare väldigt viktiga i arbetet framåt. Vi kommer också att behöva öka samarbetet och informationsdelningen mellan socialkontor och polis för att kunna bemöta de utmaningar som hedersförtryck innebär.

Henrik Thunes

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande

Moderaterna i Sollentuna vill:

 • Inga utsatta områden ska finnas i Sollentuna
 • ”Socialfältarna” ska bli fler
 • En BID-samverkan (Business Improvement District) startas i Edsberg. Dvs en samverkan mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer för att öka tryggheten i området.
 • Samtliga kommunägda tunnlar får en uppgraderad belysning och utsmyckning som skapar bättre trygghet och trivsel.
 • Fler trygghetskameror installeras i de utsatta områdena i Sollentuna.
 • Antalet ordningsvakter utökas
 • Fler ska uppmuntras att nattvandra
 • Samverkan mellan Polisen och socialtjänsten ska utvecklas
 • Arbetet mot hedersbrott ska stärkas
 • Avtal med fastighetsägare att ansluta sig till 48-timmarsmålet om att alltid åtgärdat klotter och annan nedskräpning inom denna tid upprättas. Detta inkluderar även privata fastighetsägare.
 • Stödet för socialsekreterare skärps då hotbilden ökat markant det senaste året
 • Det ska finnas en möjlighet att flytta elever som skapar otrygghet till andra skolor.