Natur, idrott och kultur

Ett rikt Kultur- och fritidsliv i Sollentuna

I Moderaternas Sollentuna ska natur och kultur ha goda förutsättningar.

I Sollentuna idag är det möjligt att utöva ett stort antal aktiviteter, vilka existerar tack vare det starka samarbete som finns mellan föreningsliv och kommunen. Att ha en aktiv fritid bidrar till en bättre trygghet och hälsa, en mer meningsfull vardag och skapar gemenskap. Fritid, bl.a. medkultur, motion och naturupplevelser, bidrar t ex till att äldre blir friskare och får en meningsfull vardag. Vi moderater vill prioritera barn och ungdomar så att de ska kunna utöva fritidsaktiviteter av flera olika slag.
Att idrotta i kommunen är en uppskattad aktivitet för medborgarna. I kommunen finns det idag bra möjligheter för idrottsföreningar att utöva organiserad idrott runt om i alla kommundelar. Kommunens modell med kraftigt subventionerade hyror i kommunens olika idrottsanläggningar samt det aktivitetsstöd som ges underlättar för föreningarna att utöva sin verksamhet. Det bestånd av anläggningar vi har ska värnas och utvecklas med befolkningstillväxten så att vi behåller vår idag starka ställning inom länet vad gäller antalet anläggningar. Både flickor och pojkars fritidsintressen ska tas i beaktande när behov av fritidsanläggningar ska kartläggas framöver.
Idrott är något som görs året om, alla dagar i veckan och därför vill vi även underlätta för spontanidrott. Vi ser det därför som en självklar del att se till att det finns belysning i alla kommunens motionsspår för en trygg uteträning.
Idag har föreningar med stora medlemsantal svårt att kunna hålla större möten, såsom exempelvis årsmöten, då det saknas lokaler att hyra. Därför föreslår vi att kommunen tillgodoser behovet av lokaler genom att underlätta utnyttjande av redan befintliga lokaler av typen sammanträdesrum och olika skollokaler.
Att skapa en meningsfull fritid spelar en viktig roll för våra mål om att inga utsatta områden ska finnas i kommunen år 2030. Arbetet med de mobila fritidsledarna och socialfältarna som är med och leder aktiviteter med ungdomar, där de faktiskt befinner sig, är en viktig del i detta arbete. Deras verksamhet skall utvecklas.

 

Tommy Höijer (M),

Kultur- och Fritidsnämnden, ledamot

Moderaterna i Sollentuna vill:

  • Möjligheterna till spontanidrott ska öka och att utegymmen ska bli fler.
  • Det befintliga beståndet av idrottshallar ska fortsatt värnas och utvecklas i paritet med befolkningstillväxten.
  • Kommunens motionsspår ska ha belysning där det inte negativt påverkar djur- och naturliv genom ljusförorening.
  • Fler grusplaner omvandlas till konstgräsplaner som ska kunna användas för ett flertal olika aktiviteter.
  • Ungdomar med funktionsnedsättningar ska stimuleras för att de ska kunna vara aktiva i föreningslivet.